416 - Luigi Ontani

Courtesy collezione privata, Sorrento.

416 - Luigi Ontani